چراغ یاقوت led

موجود

مقایسه
دسته بندی :

– مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا

– دســتیابی بــه طــول عمــر بســیار بــالا بــا طراحــی حرارتــی و الکترونیکــی اســتاندارد
– اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
– عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت
– طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
– منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم (180 – 265 VAC)
– تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی
– عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
– امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف
– قابلیت تولید بر مبنای عملکرد با برق شهر و سیستم های خورشیدی (AC و DC)

Be the first to review “چراغ یاقوت led”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر کاربران

There are no reviews yet.

Main Menu