چراغ های آویز LED خورشید

موجود

مقایسه
دسته بندی :

– مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری بالا
– دســتیابی بــه طــول عمــر بســیار بــالا بــا طراحــی حرارتــی و الکترونیکــی اســتاندارد

– اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول

– عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

– طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب

– منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و آلودگی هارمونیکی کم

– تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی ( VAC 180-265)

– عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

– امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

– چراغ های خورشید 36W و 54W قابلیت تولید به صورت dimmable V0~10 را دارند.

Be the first to review “چراغ های آویز LED خورشید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر کاربران

There are no reviews yet.

Main Menu

چراغ های آویز LED خورشید